Firma „PRO-WET” wspiera Państwa w procesie wdrażania i nadzoru nad realizacją systemu HACCP w przedsiębiorstwie, w zakresie ochrony przed szkodnikami. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami.

Co to jest HACCP?

Ochrona przed szkodnikami

HACCP to skrót od angielskiej nazwy systemu: „Hazard Analysis and Critical Control Point” co oznacza w polskim tłumaczeniu:
„Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli”

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  Identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń i ich źródeł oraz ocena ich istotności i związanego z nim ryzyka.
 2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (CCP)
  Określenie krytycznych punktów kontroli niezbędnych do wyeliminowania lub minimalizowania zidentyfikowanych zagrożeń (w oparciu o „drzewo decyzyjne”).
 3. Oznaczenie wartości krytycznych
  Przyjęcie określonych kryteriów, mających na celu ustalenie czy w danym krytycznym punkcie kontroli przebieg procesu jest pod kontrolą.
 4. Opracowanie systemu monitorowania i kontroli CCP
  Ustalenie i uruchomienie systemu monitorowania przyjętych parametrów (kryteriów) dla każdego krytycznego punktu kontroli w oparciu o harmonogramy, testy, obserwacje.
 5. Opracowanie systemu działań korygujących
  Ustalenie i realizacja działań korygujących, które należy stosować, gdy ustalone kryteria, nie są spełniane.
 6. Opracowanie procedur weryfikacji systemu
  Ustalenie procedur weryfikacji systemu HACCP, wdrożenie weryfikacji w celu potwierdzenia skuteczności funkcjonowania systemu.
 7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP

Jakie są korzyści stosowania systemu HACCP?

 1. Podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach roli systemów jakości w produkcji.
 2. Działania związane z wdrożeniem i realizacją systemu HACCP w praktyce podnoszą w rynkowej ocenie wiarygodność firmy, tak u konsumentów jak i u konkurencji, która aby sprostać nowej sytuacji musi nadążyć za nowymi rozwiązaniami.
 3. Obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzkich pomyłek, np. zakażenia produktu.
 4. Ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa (program HACCP pozwala wydajniej planować linie technologiczne).
 5. HACCP to nowy, lepszy wizerunek firmy na rynku Polskim i możliwość eksportu na wspólny rynek UE i USA
 6. Umiejętne prowadzone szkolenia pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w polityce jakościowej firmy.
 7. Podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta.
 8. Doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, etc.).
 9. Nowy system dokumentacji – mimo obszernego charakteru dokumentacji systemu HACCP, gdy będzie umiejętnie zarządzana, pozwoli szybko reagować na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy co w praktyce oznacza oszczędność pieniędzy.

System jakości w przemyśle spożywczym

Aby skutecznie wdrożyć system HACCP, przedsiębiorstwa spożywcze muszą wdrożyć systemy GMP, GHP:

 • GMPDobra Praktyka Produkcyjna (z ang. Good Manufacturing Practice)
  tj. działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.
 • GHP – Dobra Praktyka Higieniczna (z ang. Good Hygienic Practice)
  działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Szczegółowe wymagania GMP i GHP zawarto w Codex Allimentarius, polskich przepisach prawnych oraz wymaganiach branżowych np. BRC (British Retail Consortium)

Historia HACCP

HCCP został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów w latach 60-tych XX wieku przez współpracującą z NASA i laboratoriami armii USA firmę Natick Pillsbury Company. Później Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (FAO/WHO) przyjmuje Zalecany Międzynarodowy Kodeks Procedur Higieny Żywności – CAC/RCP-1 (1969). Na początku lat 70-tych XX wieku system zaczął wkraczać do komercyjnych firm w USA (1973 to pierwsza regulacja prawna w USA w zakresie HACCP). W roku 1973 podstawy systemu HACCP zostały zaakceptowane przez WHO. W połowie lat 70-tych system wkroczył do firm Europejskich.

 • w 1979 przyjęto i wersję Codex Allimentarius, opracowaną na bazie CAC/CRP (1969)
 • w 1985 opracowano zbiór przepisów prawnych dot. systemu HACCP – National Academy of Science, w 1985 ukazuje się II wersja Codex Allimentarius,
 • w 1993 na sesji 22 połączonych komisji przyjęto przewodnik do stosowania zasady HACCP – CAC/GL 18-1993.
 • w 1993 roku wydano dyrektywę 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych,
 • w 1996 roku pierwsza regulacja prawna w Polsce,
 • w 1997 roku wydano III wersję Codex Allimentrius,
 • Po 2000 roku – dalsze regulacje prawne w Polsce.